Όροι και Προϋποθέσεις & Πολιτική Απορρήτου

Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

Τελευταία τροποποίηση:  30/11/2021

 1. Γενικά

 

Η StripeyGiraffe Ltd (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), έχει την επίσημη έδρα της στο Hνωμένο Βασίλειο (Bryden Johnson Kings Parade, Lower Coombe Street, Croydon, Surrey, United Kingdom, CR0 1AA) όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 07794554. Αριθμό VAT 138309412, https://stripeygiraffe.co.uk/ 

 

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις υπηρεσίες JUICY WIN, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να έχετε την άδεια του ατόμου που πληρώνει τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου

 

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και αποτυπώνουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του προσώπου που γίνεται συνδρομητής των υπηρεσιών της Εταιρείας (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Τελικός Χρήστης» ή «Πελάτης»). Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεία ρητώς ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δια του παρόντος (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»).   

 

Η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους Όρους οποτεδήποτε, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εναρμονιστούν με νομοθετικές αλλαγές ή αλλαγές σχετικές με τις υπηρεσίες της. Αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ έναντι όλων των Πελατών μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην ιστοσελίδα της Εταιρεία. Εάν ο Τελικός Χρήστης διαφωνεί με τους τροποποιημένους Όρους, οφείλει να διακόψει τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

 

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται τη συμμόρφωσή του με τους Όρους.

 

 

 1. Υπηρεσίες

 

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες, τις οποίες η Εταιρεία προσφέρει διαδικτυακά μέσω του παρόχου υπηρεσίων κινητής τηλεφωνίας του Τελικού Χρήστη (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Πάροχος»), όπως, επί παραδείγματι, γραπτά μηνύματα, αρχεία ήχου και/ή εικόνας, παιχνίδια και/ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας οι «Υπηρεσίες Περιεχομένου»). Οι ανωτέρω Υπηρεσίες Περιεχομένου προσφέρονται από το δίκτυο των Παρόχων μέσω Short Message Services (‘SMS’), General Packet Radio Services (‘GPRS’) και/ή Third Generation Services (‘3G’) ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.

 

Στην Ελλάδα η υπηρεσία JUICYWIN παρέχεται μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψηφίων κωδικών της MOBIVAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Γραφεία Regus, Λεωφόρος Κηφισίας 166Α ΤΚ 15126 Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 2111881795 [email protected]

 

Η Εταιρεία διαρκώς αλλάζει και βελτιώνει τις Υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει λειτουργίες ή χαρακτηριστικά και να αναστείλει ή να διακόψει τελείως μία Υπηρεσία.         

 

 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Τελικού Χρήστη

 

Χρήστης - σημαίνει ενήλικο άτομο, που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ατομα με περιορισμένη νομική ικανότητα μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία υπό τον όρο ότι ένας νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του ατόμου συναινεί σε αυτήν τη χρήση και άτομα χωρίς νομική ικανότητα - υπό τον όρο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ενεργεί για λογαριασμό τους.

 

Στον Τελικό Χρήστη χορηγείται η άδεια να λαμβάνει, αποθηκεύει και να προβάλλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου της Εταιρείας. Η ως άνω άδεια είναι προσωποπαγής, μη αποκλειστική, δεν δύναται να εκχωρηθεί και χορηγείται με αποκλειστικό σκοπό να διευκολύνει τον Τελικό Χρήστη κατά την χρήση και απόλαυση των προνομίων των Υπηρεσιών, όπως αυτές παρέχονται από την Εταιρεία και κατά τρόπο που επιτρέπουν οι Όροι.

 

Κατά την χρήση των Υπηρεσιών, ο Τελικός Χρήστης ενδέχεται να λαμβάνει ανακοινώσεις υπηρεσιών, διαχειριστικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες και έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες.

 

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές της Εταιρείας σε σχέση με τις Υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιεί κατά σύννομο τρόπο.

 

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να απόσχει από οποιαδήποτε κακή χρήση των Υπηρεσιών, επί παραδείγματι, να προσπαθεί να έχει πρόσβαση σε αυτές κατά τρόπο αντίθετο προς τις οδηγίες της Εταιρείας.

 

Η Χρήση των Υπηρεσιών δεν παρέχει στον Τελικό Χρήστη την άδεια να αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές), να επικοινωνεί, να δημοσιεύει, να εκτελεί δημόσια, μεταβιβάζει, πωλεί, μισθώνει, διανέμει και, γενικά, να εμπορεύεται, ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή μέρος αυτών, εκτός εάν η Εταιρεία ρητώς συναινεί σε αυτή τη χρήση. 

 

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, συγκατατίθεστε ρητά στην εγγραφή στην υπηρεσία, στην δημιουργία λογαριασμού και στην παροχή της υπηρεσίας ψηφιακού περιεχομένου καθώς επίσης, επιβεβαιώνετε και αναγνωρίζετε  ότι με την αποδοχή αυτή παραιτήστε ρητά από το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την εγγραφή και την αγορά της ψηφιακής υπηρεσίας

 

 1. Χρεώσεις

 

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Πελάτης αποδέχεται τις χρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Οι Χρεώσεις ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, ήτοι (α) συνδρομή στις Υπηρεσίες Περιεχομένου, (β) δωρεάν μονάδες για λήψη αρχείων («Υπηρεσία Club») και (γ) μεμονωμένες παραγγελίες.

 

Οι Χρεώσεις για σταθερές συνδρομές θα τιμολογούνται μέσω του λογαριασμού του Παρόχου του Πελάτη. Οι Χρεώσεις για προπληρωμένες συνδρομές θα αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Πελάτη. 

 

 

 Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων, συμφωνόντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου  πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση  από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του   δικαιώματος αυτού

 

 

Όλες οι Χρεώσεις καταβάλλονται εις το ακέραιο.

 

Τα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του πενταψήφιου κωδικού 54303 (call2action, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση, δεκαπενθήμερη ενημέρωση,επιβεβαίωση διαγραφής) είναι δωρεάν Η Εταιρεία καταγράφει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Τελικού Χρήστη στο ηλεκτρονικό της σύστημα.  

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις Χρεώσεις της, οι οποίες ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της HTTPS://STRIPEYGIRAFFE.CO.UK/ Οι τροποποιήσεις των Χρεώσεων θα επικοινωνούνται στους υπάρχοντες Πελάτες μέσω γραπτού μηνύματος μία εβδομάδα πριν την τροποποίηση. Οι τροποποιημένες Χρεώσεις θα ισχύουν για τους νέους Πελάτες ή για Πελάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι τη στιγμή της τροποποίησης, εάν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρεία μετά την προαναφερθείσα ενημέρωση.

 

Η Υπηρεσία JUICYWIN δεν σχετίζεται, χορηγείται, υποστηρίζεται ή είναι αντικείμενο διαχείρισης από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα λογότυπα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εμπορικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

 

H χρέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 2,29 € ανά SMS (3SMS/εβδομάδα=12 SMS τον μήνα) ή 0,57€ ανά SMS (έως 12SMS/εβδομάδα=48 SMS τον μήνα) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 54388 και 54124 αντίστοιχαΤελική Τιμή Μηνύματος.  

Όλα τα γραπτά μηνύματα, που αποστέλλονται από τον Πελάτη, θα χρεώνονται σε αυτόν μέσω του Παρόχου του, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά Πάροχο. 

 

Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων., συμφωνόντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου  πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση  από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του   δικαιώματος αυτου

 

 

 1. Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

 

Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δεξιότητας και προσοχής. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες, όπως, επί παραδείγματι, σχετικά με το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, τις συγκεκριμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών ή την αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή τη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Τελικού Χρήστη. Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της “ως έχουν”.

 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να διακοπεί ή να δυσχερανθεί εξ αιτίας παραγόντων, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου, που ευλόγως αναμένεται να ασκεί η Εταιρεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του Παρόχου.

 

 1. Ευθύνη

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Τελικός Χρήστης σε σχέση με τις

 

Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απαίτηση σχετική με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, η συνολική ευθύνη της Εταιρεία περιορίζεται στο ποσό που ο Τελικός Χρήστης κατέβαλε στην Εταιρεία για τις Υπηρεσίες.

 

Περαιτέρω, ο Τελικός Χρήστης δεν δικαιούται να αξιώσει μείωση των Χρεώσεων ή επιστροφή χρημάτων για Χρεώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση διακοπής της χρήσης των Υπηρεσιών.

 

 1. Αποζημίωση

 

Ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην υποστεί βλάβη η Εταιρεία και να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες της για οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών ή με παράβαση των Όρων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης αποζημίωσης ή δαπάνης που πηγάζει από απαιτήσεις, βλάβη, ζημία, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. 

 

 1. Καταγγελία

 

Ο Τελικός Χρήστης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας ή περιορισμού της πρόσβασης του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: (α) λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, (β) κατόπιν σχετικού αιτήματος των δικαστικών ή άλλων κρατικών αρχών, (γ) λόγω διακοπής ή ουσιώδους τροποποίησης των Υπηρεσιών (ή μέρους αυτών), (δ) λόγω απρόβλεπτων τεχνικών θεμάτων ή προβλημάτων ή θεμάτων ασφαλείας, (ε) εξ αιτίας απατηλών ή παρανόμων δραστηριοτήτων του Τελικού Χρήστη, (στ) λόγω μη καταβολής ή καθυστερήσεων στις καταβολές των Χρεώσεων που οφείλονται από τον Τελικό Χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (ζ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Παρόχου του Τελικού Χρήστη. 

 

Η καταγγελία ή ο περιορισμός της πρόσβασης θα πραγματοποιείται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρεία και η τελευταία δεν θα ευθύνεται έναντι του Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για την καταγγελία ή τον περιορισμό πρόσβασης στις Υπηρεσίες. 

 

Μετά την καταγγελία, ο Τελικός Χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του εάν έχει καταβάλει τις σχετικές Χρεώσεις για αυτές τις Υπηρεσίες.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, κατοχυρωμένα σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια

 

δικαιώματα που προστατεύονται σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και εκκρεμείς αιτήσεις κατοχύρωσης, που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Εταιρεία και/ή την ιστοσελίδα της παραμένουν πάντα στην κυριότητα της Εταιρεία. 

 

Η υπηρεσία δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και προστατεύονται από την αντίστοιχη νομοθεσία .

 

 

 1. 10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   

  Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία που της παρέχεται από τους Συμμετέχοντες, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της, αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο https://stripeygiraffe.co.uk/, και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR)).

   

  Με την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών, ήτοι στη συλλογή, διατήρηση, χρήση και διανομή τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων διατηρούνται από της Εταιρεία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και για ένα (1) έτος μετά το πέρας του.

   

  Ο Νικητής συναινεί ρητά στην εκ μέρους της Εταιρεία χρήση της φωνής, εικόνας, φωτογραφίας και ονόματός του για διαφημιστικούς λόγους (με χρήση οποιουδήποτε μέσου, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της Εταιρεία) και σε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς επιπλέον οικονομικό αντάλλαγμα ή προηγούμενη ειδοποίηση. Ομοίως, όλοι οι Συμμετέχοντες συναινούν στα ανωτέρω συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση του Επάθλου. 

   

  Ο Νικητής του Διαγωνισμού, είτε πρόκειται για χρηματικό έπαθλο είτε για απονομή προϊόντος, συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων, που εμπεριέχονται στα έγγραφα που θα ζητηθούν από την Εταιρεία ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απονομής του επάθλου. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των εγγράφων που θα δώσει ο Νικητής πραγματοποιείται σύμφωνα με  με όσα ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τα οποία συλλέχθηκαν και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής του Επάθλου. Άρνηση του Νικητή να δώσει στην Εταιρεία τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία και έγγραφα, τα οποία απιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για την ολοκλήρωση της απονομής του επάθλου, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση του Επάθλου.

   

  Ο Συμμετέχων κατά την δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό θα πρέπει να δώσει την συγκατάθεση του, εφόσον το επιθυμεί, να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να λαμβάνει στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό μελλοντικές ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και σχετικές με τον διαγωνισμό στον οποίο έλαβε συμμετοχή ή επερχόμενους διαγωνισμούς, παραπέμποντας τον σε σύνδεσμο στον οποίο θα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα την συγκατάθεση του. Οι ενημερώσεις αυτές δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τον Συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητά έχει δώσει τέτοια άδεια ο Συμμετέχων.

   

  Ο Συμμετέχων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει την δήλωση συγκατάθεσης, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης, η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι παρόντες όροι

   

  Η δήλωση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται από την Εταιρεία για όσο χρόνο αποστέλλονται στον Συμμετέχοντα οι προωθητικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Συμμετέχοντα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

   

   

   

 1. Εκχώρηση

 

Ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από τους Όρους.

 

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τους Όρους χωρίς περιορισμό. 

 

 1. Διάφορα

 

Αυθυπαρξία εκάστου όρου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, και όλες οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους.

 

Ανοχή. Η ανοχή, καθυστέρηση ή επιείκεια εκ μέρους της MOBIVAS κατά την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων των Όρων δεν θα προκαλέσει ζημία ή θα επηρεάσει τα δικαιώματά της και τα δικαιώματα αποζημίωσης, ούτε οποιαδήποτε παραίτηση αναφορικά με κάποια παράβαση θα ερμηνευθεί ως παραίτηση για επόμενη παράβαση.

 

Αγγλική Γλώσσα. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των Όρων, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. 

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Οι Όροι θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή και/ή την καταγγελία τους θα παραπέμπεται στα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα αποφασίζουν επ’ αυτής έχοντας αποκλειστική αρμοδιότητα.

 

 

 

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού

 

 1. Γενικά

 

 • Το διαγωνιστικό παιχνίδι διεκδίκησης επάθλου JUICYWIN (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την STRIPEYGIRAFFE LTD. (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), με έδρα τo Bryden Johnson Kings Parade, Lower Coombe Street, Croydon, Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο, CR0 1AA όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 07794554

 

(b.) Η MOBIVAS διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απονείμει άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον το εδώ περιγραφόμενο Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

(c.) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εταιρεία (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»). Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται να δεσμεύονται και να τηρούν τους Όρους και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. Οι τροποποιήσεις των Όρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. .HTTPS://STRIPEYGIRAFFE.CO.UK/

 

(d.) H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. .HTTPS://STRIPEYGIRAFFE.CO.UK/

 

 1. Περιγραφή του Διαγωνισμού

 

(a.) O Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 31/5/2023 και όλοι οι χρήστες έχουν διαγραφεί»

 

 

(b.) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν ενεργοποιώντας τη συνδρομή τους και καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Εν συνεχεία, θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις γνώσεων του Διαγωνισμού. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής και τον Διαγωνισμό γενικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρεία.    

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

 

 • Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, άνω των 18 ετών (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας οι «Συμμετέχοντες»). Διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι ή συνεργάτες της Εταιρεία καθώς και κάθε θυγατρικής ή μητρικής εταιρείας ή χορηγού του Διαγωνισμού ή οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται με τον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ομοίως, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέλη της άμεσης οικογένειας των άνω προσώπων, ήτοι γονείς, τέκνα, αδελφοί και σύζυγοι.

 

(b.) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή στον διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτου

 

 1. Έπαθλο

 

(a.) Ο νικητής θα λάβει το έπαθλο για το οποίο δήλωσε συμμετοχή με την εγγραφή του στην υπηρεσία (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Έπαθλο»). Το Έπαθλο δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα.

 

(b.) Η MOBIVAS διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απονείμει άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον το εδώ περιγραφόμενο Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο.

 

(c.) Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την εμφάνιση, ασφάλεια ή απόδοση των Επάθλων που απονέμονται. Η Εταιρεία δεν θα αντικαθιστά απολεσθέντα Έπαθλα ή Έπαθλα που καταστράφηκαν ή εκλάπησαν. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για φόρους, αμοιβές ή έξοδα που σχετίζονται με το Έπαθλο. 

 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΝΙΚΗΤΗ

 

Ο Συμμετέχων, ο οποίος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε εβδομαδιαίο κύκλο ερωτήσεων γνώσεων του Διαγωνισμού, η οποία επετεύχθη στον συντομότερο χρόνο, είναι ο νικητής του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Νικητής»). Σε περίπτωση που περισσότεροι Συμμετέχοντες συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία στον ίδιο χρόνο, θα διεξαχθεί ένας τελικός γύρος μεταξύ των επικρατέστερων Συμμετεχόντων, όπου ο Συμμετέχων που θα δώσει  την ταχύτερη σωστή απάντηση, θα αναδειχθεί Νικητής. Ο τελικός γύρος θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, για τα οποία θα ενημερωθούν οι Συμμετέχοντες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Κατά τον τελικό γύρο, θα σταλεί στους Συμμετέχοντες μία ερώτηση γνώσης με γραπτό μήνυμα στην οποία θα πρέπει α απαντήσουν ομοίως με γραπτό μήνυμα.

Η ανακοίνωση του Νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας https://stripeygiraffe.co.uk/ Ομοίως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ο Νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, οπότε ο Νικητής οφείλει να παράσχει τα πλήρη στοιχεία του στην Εταιρεία προς έλεγχο της ακρίβειας τους.

 

Εφόσον ο Νικητής αποδεχθεί το έπαθλο παρέχει  επιπλέον στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του [email protected]. Η Εταιρεία ενημερώνει τον Νικητή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τη διαδικασία που ακολουθείται για την παραλαβή του επάθλου καθώς και για τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της.

 

Για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, ο Νικητής  αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς  του καθώς και αντίγραφο λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας του αριθμού με τον οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό. Η αποστολή αντιγράφου λογαριασμού δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Η Εταιρεία αναρτά  στην ιστοσελίδα της πίνακα Νικητών στον οποίο αναγράφονται τα εξής  στοιχεία:  το όνομα του Νικητή, το πρώτο γράμμα του επωνύμου του  και η περιοχή διαμονής. 

 

Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου στην επόμενη διαγωνιστική περίοδο του ίδιου Διαγωνισμού της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Νικητής μπορεί να παραμείνει εγγεγραμμένος στην συνδρομητική Υπηρεσία.

 

Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να διατηρεί ενεργή τη συνδρομητική υπηρεσία JuicyWin για τουλάχιστον 1 μήνα.

 
 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΙΚΗΤΗ

 

Αποκλεισμός του Νικητή από τον Διαγωνισμό μπορεί να επέλθει στις κάτωθι περιπτώσεις: 1. μη συμμόρφωση και παραβίαση των όρων, 2. Μη ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις της Εταιρείας για την ανάδειξη του ως Νικητή και μη διεκδίκησης του επάθλου εντός προθεσμίας πέντε (5) από την ειδοποίηση του, 3. άρνηση παροχής των στοιχείων ταυτότητας του και 4. έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 4.

 

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να ανακτήσει το έπαθλο. Η Εταιρεία δικαιούται να επιλέξει έτερο Νικητή σύμφωνα με την προπεριγραφείσα διαδικασία.

 

 

 1. ΕΠΑΘΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Νικητής θα λάβει το έπαθλο του Διαγωνισμού όπου συμμετείχε με την εγγραφή του στην Υπηρεσία (εφεξής καλούμενο το «Έπαθλο»), το οποίο θα το αποσταλεί ταχυδρομικά, στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο ίδιος. Κατά την παραλαβή ο Νικητής υπογράφει την απόδειξη παραλαβής δώρου.

Όταν το έπαθλο συνίσταται σε χρήματα, πραγματοποιείται κατάθεση του ποσού από την Εταιρεία σε ενεργό λογαριασμό τραπέζης του Νικητή, ο οποίος για τον σκοπό αυτό παρέχει στην Εταιρεία τον αριθμό ΙΒΑΝ και το πλήρες όνομα του δικαιούχου.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής, μεταβίβασης του Επάθλου ή εξαργύρωσης σε χρήματα. 

 

Έπαθλα η αξία  των  οποίων υπερβαίνει το ποσό  των χιλίων ευρώ (1000€),  φορολογούνται επιπλέον. Στην περίπτωση αυτή ο Νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει το έγγραφο που καλείται <<Τίτλος Κτήσης>>, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία.

Η εταιρεία MOBIVAS δικαιούται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απονείμει άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας στο Νικητή, εφόσον το εδώ περιγραφόμενο Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των Επάθλων σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής από την εταιρεία MOBIVAS. 

 

Η MOBIVAS διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απονείμει άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον το εδώ περιγραφόμενο Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο.

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν φόρους, αμοιβές ή έξοδα που σχετίζονται με το Έπαθλο.

 

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται για την εμφάνιση, ασφάλεια ή απόδοση των Επάθλων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

 

Η Εταιρεία και/ή οι χορηγοί του Διαγωνισμού δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστούν οι Συμμετέχοντες συνεπεία της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ή αποδοχής του Επάθλου.

 

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται ούτε θα θεωρείται ότι παραβίασε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους Όρους, αν αυτό οφείλεται αμέσως ή εμμέσως σε αιτία που εκφεύγει του ελέγχου που ευλόγως αναμένεται να ασκεί, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιαδήποτε περίπτωση συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. 

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Ο Διαγωνισμός θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και οι Συμμετέχοντες υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 

 

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία που της παρέχεται από τους Συμμετέχοντες, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της, αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της, και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR)). Με την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών, ήτοι στη συλλογή, διατήρηση, χρήση και διανομή τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων διατηρούνται από της Εταιρεία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και για ένα (1) έτος μετά το πέρας του. Ο Νικητής συναινεί ρητά στην εκ μέρους της Εταιρεία χρήση της φωνής, εικόνας, φωτογραφίας και ονόματός του για διαφημιστικούς λόγους (με χρήση οποιουδήποτε μέσου, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της Εταιρεία) και σε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς επιπλέον οικονομικό αντάλλαγμα ή προηγούμενη ειδοποίηση. Ομοίως, όλοι οι Συμμετέχοντες συναινούν στα ανωτέρω συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση του Επάθλου. Ο Νικητής του Διαγωνισμού, είτε πρόκειται για χρηματικό έπαθλο είτε για απονομή προϊόντος, συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων, που εμπεριέχονται στα έγγραφα που θα ζητηθούν από την Εταιρεία ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απονομής του επάθλου. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των εγγράφων που θα δώσει ο Νικητής πραγματοποιείται σύμφωνα με με όσα ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τα οποία συλλέχθηκαν και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής του Επάθλου. Άρνηση του Νικητή να δώσει στην Εταιρεία τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία και έγγραφα, τα οποία απιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για την ολοκλήρωση της απονομής του επάθλου, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση του Επάθλου. Ο Συμμετέχων κατά την δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό θα πρέπει να δώσει την συγκατάθεση του, εφόσον το επιθυμεί, να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να λαμβάνει στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό μελλοντικές ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και σχετικές με τον διαγωνισμό στον οποίο έλαβε συμμετοχή ή επερχόμενους διαγωνισμούς, παραπέμποντας τον σε σύνδεσμο στον οποίο θα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα την συγκατάθεση του. Οι ενημερώσεις αυτές δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τον Συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητά έχει δώσει τέτοια άδεια ο Συμμετέχων. Ο Συμμετέχων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει την δήλωση συγκατάθεσης, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης, η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι παρόντες όροι Η δήλωση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται από την Εταιρεία για όσο χρόνο αποστέλλονται στον Συμμετέχοντα οι προωθητικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Συμμετέχοντα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.